Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Tájékoztatjuk a látogatókat, hogy a http://mwshungary.bakertillyinternational.com/ (a továbbiakban: „weboldal”) böngészése, illetve a külön hozzájárulások megadása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

1. A weboldal üzemeltetője, a személyes adatok kezelőjének megnevezése

A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.

Adatkezelő megnevezése:    Baker Tilly Hungária Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő címe:                 1124 Budapest Jagelló út 14.

Adatkezelő telefonszáma:    +36 1 225 34 90

Adatkezelő e-elérhetősége:  info@bakertillyhungaria.hu

2. Szerzői jogi nyilatkozat

A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A weboldal tartalmát látogatóink letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a weboldal tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a weboldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weboldal üzemeltetője kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet.

Amennyiben a felhasználó a weboldalon a hírlevélre való feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

3. Felelősségvállalás

A weboldalon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezet, azok tartalmáért a weboldal üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén. A weboldal üzemeltetője pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

4. Adatvédelem

Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (a továbbiakban: „nyilatkozat”) időbeli hatálya 2015. május 26. napjától visszavonásig tart.

A Baker Tilly Hungária Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Baker Tilly Hungária”) az itt meghatározottak szerint kezeli az Ön által a Baker Tilly Hungária előtt feltárt személyes adatokat. A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed a Baker Tilly Hungária minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.”

A jelen nyilatkozat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

4.1. Az adatkezelés szabályai

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség.

A Baker Tilly Hungária személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak; és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Baker Tilly Hungária személyes adatot csak abban az esetben kezel, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Baker Tilly Hungária az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Baker Tilly Hungária szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Baker Tilly Hungária megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Ha a nyilatkozat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Baker Tilly Hungária által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Baker Tilly Hungária megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

A Baker Tilly Hungária ügyvezetője a sajátosságok figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Baker Tilly Hungária munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

4.2. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Baker Tilly Hungária feltüntetett elérhetőségein.

A Baker Tilly Hungária az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Baker Tilly Hungária csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Baker Tilly Hungária kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot – amennyiben a szükséges adatok és szükség esetén az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – a Baker Tilly Hungária helyesbíti, vagy az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Baker Tilly Hungária felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A Baker Tilly Hungária az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Baker Tilly Hungária adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:            Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:    1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:       www.naih.hu

4.3. A Baker Tilly Hungária honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 1124 Budapest, Jagelló út 14.

4.3.1. A honlap adatkezelése

A Baker Tilly Hungária saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), azaz a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.3.2. Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

A Baker Tilly Hungária tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A hírlevélre a Baker Tilly Hungária honlapján lehet feliratkozni.

Adatkezelés nyilvántartási száma:   NAIH-86414/2015

Adatkezelés célja:                            a hírlevélre feliratkozók értesítése a legfrissebb információkról

Kezelt adatok köre:                         név, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja:                     2011. CXII. tv. 5 § (1) a) – érintett hozzájárulás

Adattárolás határideje:                    a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb a Baker Tilly Hungária megszűnéséig

Adattárolás módja:                          elektronikusan

4.3.3. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatok kezelése

A Baker Tilly Hungária nyilvános elérhetőségein és a honlap „Kapcsolat” menüpontjának segítségével bárki felveheti a kapcsolatot a Baker Tilly Hungáriával.

A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azzal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján önként megadja az adatokat a Baker Tilly Hungária számára a kapcsolatfelvétel céljából.

Adatkezelés nyilvántartási száma:   NAIH-86415/2015

Adatkezelés célja:                            kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok köre:                         név, e-mail cím, a kapcsolatfelvétel során feltárt személyes adatok, telefonos elérhetőség, az ügy leírása

Adatkezelés jogalapja:                     2011. CXII. tv. 5 § (1) a) és 6. § (6) – érintett hozzájárulás

Adattárolás határideje:                    a kapcsolatfelvételtől számított 1 év

Adattárolás módja:                          elektronikusan

5. Adatfeldolgozás

A Baker Tilly Hungária a személyes adatok kezelése során harmadik fél előtt a személyes adatokat nem tárja fel, a Baker Tilly Hungária nem vesz igénybe adatfeldolgozót és nem továbbítja az adatokat adattovábbítás során.

6. A nyilatkozat megváltoztatása

A Baker Tilly Hungária fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról Önt e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Baker Tilly Hungária megkéri Öntől az érintetti hozzájárulást.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Baker Tilly Hungária Adatvédelmi és adatbiztonsági nyilatkozata az irányadó.

2015. május 26.